Isi Lengkap Lontarak Marusu

Isi Lengkap Lontarak Marusu – Sahabat Sekalian, masing-masing daerah tentunya punya sejarah awal masing-masing, baik itu sejarah berdirinya maupun sejarah dinamika daerah tersebut. Sejak dahulu kala, leluhur kita gemar mengabadikan sejarahnya tersebut, baik dalam cerita lisan, maupun dalam bentuk kronik tertulis.
Di Sulawesi selatan, kronik tertulis ini dikenal dengan nama lontara, lontaraq aau lontarak. Lontarak merupakan kronik yang ditulis dalam daun lontar (leko tala’). Dan biasanya kisah dalam lontarak itu mengandung kata-kata hiperbola. Dari definisi lontarak dapat disimpulkan sebagai berikut: Lontaraq adalah sebutan naskah bagi rakyat Sulawesi Selatan. Kata ini diambil dari kata lontar atau palem tal (Borassus flabellifer). Ada pula yang berpendapat bahwa secara etimologis kata lontarak terdiri dari dua kata: raung (daun) dan talak (lontar). Dengan begitu, lontaraq adalah naskah yang ditulis pada daun tal. Sedangkan aksara Lontara (ada yang menyebutnya Lontaraq atau Lontarak) ialah aksara asli masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar di Sulawesi Selatan. Sebetulnya masih ada huruf Makassar Kuno, yang usianya lebih tua dari aksara Lontara.Namun yang kemudian lestari adalah Lontarak.

Berikut Transkrip Lontarak marusu (Lontarak Kabupaten Maros):

Anne patturioloangana tu Marusuqka. Iangku mabassung iangku maweke-weke anngarengi ambilang-bilangi Karaeng ri Marusuq. Lulu gulang-gulanga Assi palakkaya nipanninga bulaeng Ratu sikolaka. Nikamallakkannaji nikaluppai anaq na ri cucu turibokona. Kapunna taniassenga ruai kodina kiqsaringkai kalenta Karaeng nakanakana ipantaraka tau bawang Dudu.
Teai bainenna na teai anaqna. Gallarrang Pakere siagang Daeng Massiang Akana-Kanai Karaeng Loe ri Karaeng Pakere Uru Marusuq. Iaminne tumanurung katenana niassengi assalaqna taenamo niasengi areng kalenna. Naia Manurung Pakere ri wattuna tau Marusuq sikanre balei. Anjo wattuna taena Karaeng ri langere kana-Kanana. Anjo wattua taena tommo najari lamung-lamunga. Naturummo Bosia Asarang. Siagang gunturuka tuju allo tuju bangngi. Talebaki nabattu mosseng baraka. Naniaqmo ammenteng saoraja ri tanngana paranga riPakere. Naniaqtomo seqre tau ammempo ri dallekanna tuka sapanaya. Nabattu ngasemmo tau jaiya. Sikontu malangereka assombai. Nanapauwammo anjari Karaeng. Nanikanami Karaeng Loe ri Pakere.
Iaminne Karaeng Loe ri Pakere karaeng Uru-uruna Marusuq. Nariwattunamo agauq lamung-Lamunga anjaritommi. Namajaimo pantara tau battu paqrasangang naung ammantang ri Marusuq. Anne wattuna taena niasseng luwaraqna parentana Karaeng Loe mingka sikontu niaka ri butta passimbanganna Bone na butta Goa akkusiang ngasengi ri Karaeng Loe ri Marusuq. Karaeng Loe ri Pakere taena niassengi bainena mingka agappaitumanurung baine ri Pasadang. Naallemo nakatuo lebaki malangereki kana nikana malayangi tumanurunga ri Luwuq. Turungi ri Asaang mamanaq Rua. Bungko-bungkona napasikalabinne manurunga ri Pasada . iami mamanaq sitau. Buraqne. Iami niareng Sangaji Gaddong.
Nirewaasanamo Sangaji Gaddong nailalanammo seqre pagaukang adengkaase lolo nakanamo Karaeng Loe ri Pakere ri Toengna. Namakanamo Karaeng Loemae ri I Sangaji Gaddong kukaerokiko assossorangi gaukang. Nalanyammo Karaeng Loe lebana makana-kana.nanikana Karaeng Loe ri ri Pakere sayanga ri toengna. Na I Sangaji Gaddong Karaeng ri Marusuq asossorangi gaukang. Naiatomo nikana Batara Marusuq. Taena niassengi bainenna mingka Iami appaq anaqna niasseng. Baine uluanaq ayami Karaeng Kasikeqboq. Nampa buraqne niareng Karaeng Loe ri Marusuq. Nanampa buraqne niareng Karaeng Marimisi singkammai kawe-kawe. Nampa Karaeng Tapiwe. Matemi Batara Marusuq Sangaji Gaddong. Karaeng Loemo ri Marusuq asossorangi gaukang.
Iami Karaeng Loe ri Marusuq Uru ampaenteng Bate iareka andi Matoa. Iaminikana Gallarrang tujua iamami Anne Gallarrang tujua tulu anggerangi pangadakanga ri Marusuq. Uru-uruna Gallarrang tujua. Iami Gallarrang Kaemba,Gallarrang Mambue, Gallarrang Pampangang, Gallarang Kampala, Gallarrang Barambang, Gallarrang Tongakaji, Gallarrang Kaluku. Ia Anne tujua Gallarrang nipanjari Gallarrang tujua kaia tommi Anne Gallarrang bungasa akkusiang ri wattuna nipaletteq saoraja Marusuq battu ri Pakere. Taena niassengi bainenna Karaeng Loe ri Marusuq mingka anaqna Iamibungasaka Karaeng Patanna Langkana. Areng kalenna nikana iangku mabassungIMappasomba. Areng daeng padaengana nikana Nguraga. NampaI Karaeng Barasaq. Nainampai Tumamalianga ri Talloq . Areng kalenna Niarengi IangkuMapabassung iangku maweke-weke Passileqba Tumamaliyanga ri Talloq . Nibainengi Tunipasuruq ri magaukang ri Talloq areng kalenna nikana iangku mabassung iangku maweke-weke Mangayoang Berang. Areng karaengpakkaraengang ritamagaukang nikana Karaeng Passiq. Iami Anne Tumalianga ri Talloq. anganakangi Tumenanga ri Tallo macang lambaraqna Goa.Areng kalenna nikana iangku mabassung I Mappatakangtana. Areng daengpadaengang nikana Paduluq. Mematei Karaeng Loe ri Marusuq nakaraeng Patanna asossorangi Langkanamo gaukang Nikanai Patanna Langkana kaiami ampareki langkanaya sampuloanrua paqdaseranna.
Karaeng Patanna Langkana anganakangi Tunikakasang. Mematei Patanna Langkana. Niaremmi Tumenanga ri Buaduawa . Na Tunikakasammo asossorangi gaukang. Areng kalenna iangku mabassung nikana I Yunyi. Areng Daengpadaengang nikana Mangemba. Iami Anne Tunikakasang akkatuoi Tumenanga riGaukanna. Areng kalenna iangku mabassung niareng I Manngarangi. Areng daengpadaenganna nikana Manraqbia. Iami sallang Somba Goa Uru antamaka Isilang.Iatommi nikana Sultan Alauddin. Caqdi inji Tumenanga ri Gaukanna namateTunikakasang. Iami Anne Tunikakasang ambali Tunijallo aqbunduki tu Bonea.Nailalangbunduki na ulukana siagang Sombaya ri Goa areng kalenna iangku mabassung nikana I Manggorai. Areng daeng padaenganna nikana Mammeta. Assina ulukanana iami Jari-jariku assalaq ripari 'somba ri Goa najari-jarina Tunikakasang Marusuq anjari Karaeng Tumailalang ri Goa. Mematei Tunikakasang. Karaeng Tunipasuluqmo ri Marusuq. Areng kalenna iangku mabassung I Tepu Karaeng. Areng daeng padaenganna nikana Parabung. Nipanjari Karaeng ri tu Marusuka. Naallemo kalompoanna marusuq. Niaka nakoasai Marusuq.
Tunikakasang Nabaineangi anaqna Karaeng ri Patteqne, Tumailalang Goa , na anaqmi rua baine, sala serena Daeng Kanite ammana I Manninnori Karaeng Banyawanyara. Sikontumi kanana Anne Gallarrang ri Pakere kutaqnana.
Sallona Sombaya Tunipasuluq Marusuq niangka Karaeng tallung Taung Anjari Nanipassuluq namo Somba ri Goa. Nataenatomo Karaeng ri Marusuq. Sallo-sallo Anjo taena Karaeng ri tau Marusuq malangeremi tuMarusuka kanakana niaq seqre buraqne taniasseng assalaqna battu ri Marusuq. Nanikanamo Karaengta Manurunga. Namalampai tau Marusuqa siagang Gallarrang Tujua Anggelei nanipasikalabine anaqna Tunikakasang. Anjo Nanipanjarimi Karaengta Manurunga Karaeng ri Marusuq. Sallo-salloi wattua ampisaqringimi Karaeng Bainea nanapalaqmo ri karaenga eroki nacini tembanga ammasi ri sirinna ballaq Lompoa. Namalampamo Karaenga ri bangkenna ballaq. Karaeng angerangi takkanna. Narenrenga battu nanarenreng takkanna tulusuq
antama ri rawangana ballaq sanggena assuluq ri tamparanga lompoa. Naiamo battu jeqneka naassolong ri bangkenna Bawakaraeng narusuq rawangana ballaq sanggena assuluq ri tamparang lompoa. Anjarimi binanga namajai Lami iareka tembang siagang juku-juku caqdi ammassi ri sirinna balla lompoa. Anne Lebanamo Karaengta Manurunga napare binangaya niaremmi Anne Karaenna Manurunga ri tau majaiya Karaeng ri Assakayai Binangaya Marusuq. Riwattunatomo Anne Karaenga namantama Isilang Magaukang riTalloq. Nikanaya Karaeng Matoaya. Areng kalenna iangku mabassung niarengiMalingkang . Areng padaengana nikana Mannyonriq. Sultan Abdullah ammantama Isilang ayami hejera sicokoanga ri ri sampulo allima banngi bulanna Jumadele Auwala ri banngina Jumaka. Salapang banngina bulanna Jumadele Auwala Hera ri ri banngina 1605 ri 20 Septembereq namantama Isilang.
Karaeng Matoaya areng isilanna nikana Sultan Abdullah. Iaminne Karaenga ampasallangi Mangkasaraka si Mangkasaraq ampasallangi Bugisika si Bugisi passinggalinna Luq. Karaeng Matoaya asampupinruangi Karaeng Bainea riMarusuq (Daeng Kanite) toana Karaeng Matoaya iangku mabassung niarengi I Passiliqba nasabaq assaribatangi toana Karaeng ri Baineya Marusuq niarenga iangku mabassung Mappasomba. Areng daeng padaenganna Nguragi. Arengkaraeng pakaraengana Karaeng Patanna Langkana. Anjo Iatomi ri antamanamo Isilang. Karaeng Matoaya naantama tommi Isilang. Karaeng Marusuq niarenmiAdama Muhammada I Solotang. Anjo Lebaki mantama ngasemi
sikontu tau Marusuka. Anaq Rua Karaeng napajulu Baineya. Iami nikana Muhammad Ali. Areng daeng padaenganna nikana Mita. Areng pakaraenganna Barasaq. Sitau baine nikana Dalaq Marusuq. Areng kalena niareng iangku mabassung I Siti Maemuna. Anne Karaeng Assakayai Binangaya silanyakangi sikalabinena. Karaengta Barasaqmo asossorangi gaukang. Karaengta Barasaq nabaineangi I Basse Nguakeng. Areng daeng padaenganna nikana Daeng Bulaeng. Iatommi nikana Karaeng Baineya. Anaq seqre-seqre buraqne niareng Kare Yunusu. Karaeng Barasaq sayangi ri sarina bainenna. Riwattuna nibaineang andiqna Dalaq Marusuq ri Arumpone Matinroe ri Nagauleng. Kana kana caqdi tojemmi Marusuq kanibaineangi ri Bone. Karaeng Barasaq Uru attannang Kali ri Marusuq na anaqna Kare Yunusu. Natannang anjamai kakalianga Kaia Anjo anaqna napuji lambusuq bajiq tojeng ampe namajarre agamana. Sayannamo Karaeng Barasaq sikalabine na Kare Yunusumo asossorangi gaukang kaiami anaq seqre-seqre.
I Kare Yunusu anaki ri Karaeng Barasaq iaminne Kali Marusuq iatodong Karaeng Marusuq. Nasossorangimo kakalianga gaukang napataqlebami ri anaqna niarenga Kare Pincang. Anne Riwattunatomo Kare l Yunusu Karaengta pakaramula niaq Balandaya antama ri Marusuq nierangritauBoneya . Ero Riwattuna narumbang Somba Opu.
Anjo namo antama Balandaya naerang bunduqna nanakoasaitomi butta Marusuq ri tau Boneya. Naianjotomi wattuna ammoterang Kare Yunusu lebana napasarei kallompoanna ri Arumpone. Mingka napalaki nipanjari Karaeng bijana Bonena niarenga La Mamma Daeng Marewa anaqna Loqmoq Tammate Marusuq Kadere Abdullah. Kamanakanna Karaeng Marusuq Kare Yunusu kasabaq cucuna Arumpone Matinroe ri Nagauleng battu ribainenna niarenga Dalaq Marusuq Siti Maemuna anaqna Karaeng Assakayai Binangaya ri Marusuq.
La Mamma Daeng Marewa anaka ri Loqmoq Tamate Abedula Kadere. Anaki ri La Magumete arung Sinri Bainea ayami I Magoro arung Galung Soppeng. La Magumete arung Sinri anaki Arumpone ri
Matinroe ri Nagauleng kalena areng iangku mabassung niareng La Patau Mattana Tika. Battu nibainena I Siti Maemuna Dalaq Marusuq. Riattuna Anne La Mama Daeng Marewa na pakaramula Marusuq anjari palilina Bone. Anne Siwattumatomo nammenteng paqrasangang Simbang. Nammenteng Bontoa, nammenteng Tanralili, Nammenteng Raya. Iami Anne Karaeng Uru amparekiToqdoq Limayya ri Marusuq. Na La Mamma Daeng Marewa Karaeng Marusuq akioq ngasengi sikontu Karaeng palilina Bone siagang Goa niaka ri butta rampiqna Marusuq ampare aqbulo sibatanga kataena nangai kaniakana Balandaya ri Marusuq. Karaeng Sikontu iangaseng Uru-Uru Anne niaq taena ero kana-Kanai Anne Karaeng Marusuq eronaji naalleya paqrasangang sikontuniaka rirampiqna. Mingka niaqmi assuluq aqbunduki Bone na Goa ri wattuna niaq riMarusuq I Sangkilang Batara Goa nassi sambe Goa Bone na Balandaya angatai Marusuq siagang paqrasangang niaka ri rampiqmi Marusuq Iami Bontoa, Raya,Simbang, siagang Tanralili. Anjo Kamanamo napakaramula ero sikontu Karaenga naeromo ampareki paqbulosibatanga. Nanikanamo Toqdoq Limaya ri Marusuq kalima Karaeng taena pasisalakana. Anjo Lebanamo ammenteng Toqdoq Limaya ri Marusuq malarromi Arumpone ri La Mamma Daeng Marewa Karaeng ri Marusuq. Nakana Arumpone taena naero Karaeng Marusuq ampinawangi erona. Nisurokioki antama ri Arumpone akkusiang Karaeng Marusuq mingka taena naero nasabaq nakana anaq tojengji tulinagaukang. Iatomi pasala taenamo naero antama akkusiang tuMarusuq riKaraeng Arumpone. Bone Naassuluqmo aqbunduki Marusuq. Mingka majaipi mae na mate lalang bunduq napisama Karaeng Marusuq. Angkana siapa tau sallana nalaqbusuq Marusuqka punna taena naero ampinawangi erona Arumpone. Mingka lebami Karaeng Marusuq nakana taenamo naero akkusiang ri Arumpone punna siagang iji Balandaya iareka allo kasimatenamami. Iatomi ulunna napasareami nierang antama ri dallekanna Magaukang. Nierammi antama nipari panne salabattai uluna ri arung Baringang Petta Ponggawae. Iangaseng paerang Adaqna Arumpone Bone , Adaq Pituna Bone tulu mappilanasi nierannamo uluna Karaeng Marusuq ri dallekanna Arumpone kaanjo uluna Karaeng Marusuq pissiapangi tulu nabokoiArumpone. Pissiapangi Nipangolo dallekang mingka tulu taputaraji aqbokoikalena Arumpone. Nakanamo lamungi ri pantaranna Bone teako na lalangbatanabone. Karaeng Marusuq Nitarawammi ri ri butta Simbang paqrasangang niarengaSamangki. Nanikanamo Karaeng Marusuq niwetae Matinroe ri Samangki Simbang. La Mamma
Daeng Marewa Karaeng patumpuloi seqre bainenna mingka anjariang Baine nipasilantikang palantikanga IiamintuI Karaeng Opu ri Sami Bontobangung Silajara’. Anne Karaeng Boga tallu anaq napajului Karaeng Bainea. Iami uluana buraqne niarenga ~ badulaLa Tipu Daeng Mattana. Nainampa buraqne niareng La Mappalewa Daeng Mattayang. Nampa baine bungko-bungkona niareng I BungaDaya Daeng Tauji. Mematena La Mamma Daeng Marewa Matinroe riSamangki. Na Abadulah La Tipu Daeng Mattana anjari Karaeng. Asossorangi gaukang Anapa kaiami Tola naiatompa anaq Towa.
La Tipu Iamine Abadullah Daeng Mattana anjari Karaeng ri Marusuq antolai manggena La Mamma Daeng Marewa Matinroe ri Samangki. Iaminne Karaeng Marusuq ningai ri Arumpone. Naiyatominne wattua Bone nasisalami siagang Balandaya. Abadula La Tipu Daeng Mattana nabaineangi La Pamegie Daeng Niyatu anaqna La Pabuta Daeng Mateko arung Karela. Ayami mamanaq Rua sannging anaqna buraqne. Anne Riwattunamo Karaeng nanipantama Gallarrang Appaka Iamintu Bira, Moncong Loe, Sudiang siagang Biringkanaya amminawang riMarusuq. Ri wattuna Uru naallena Gallarrang Appaka minawang riMarusuq. Napasilagai ponggawanna Bone niarenga La Barania Daeng Palalo siagang tubaranina Goa Iami niareng I Pakai Daeng Marala. Nanibetai tubaraninaGoa nanibunduq kalena naiatomo na La Barania Daeng Palalo nisareangi butta timboroqna Marusuq. Nanipanjari Karaengi. Nanikanamo La Barania DaengPalalo Sullewattang Timboroq.
La Barania Daeng Palalo nabaineangi adiqna Karaeng Marusuq niarenga IBungadia Daeng Tauji. Naanaqmi tallu tau Iami La Paduppai Daeng Palawa nampa La Matowaka Daeng Pawello Bukia baine niareng Daeng ni Sanga. La Barania Palalo anaki Daeng ri La Makassau. Arung Palakka I Makassau anaki ri La Potokati Datu Baringeng. La Potokati anaki ri Malimonga Matinroe Arumpone. Areng kalenna nikana iangku mabassung La Tomasongeng. Iami anaqri Arumpone Matinroe ri Nagauleng areng kalenna niareng iangku mabassungLa Patau Mattana Tika. Anne Riwattuna Karaenga nitannammo na ri Anjari Balandaya Sullewatang ri Marusuq tau Galesong niareng I Daeng Panodo Maroro. Macaqdi iji Rua anaqna Karaenga namate. Na adaqnamo anjari Karaeng asossorangi gaukang. Iami niareng La Mappalewa Daeng Mattayang.
La Mappalewa Daeng Mattayang nabaineangi anaqna Karaengta riUjung Labakkang niarenga Daeng Coa. Anaqmi sitau baine niareng I Hapipa Daeng Sompa nibaineangi ri I Malalakang Daeng Pawello anaqna La Barania Daeng Palalo Sullewatang Timboroq. La Mematei Mappalewa Daeng Mattayang na IMarinyadari Daeng Parenreng anjari Karaeng ri Marusuq. Iami nakana Matinroeri Campagae . Taenaja na salo anjari Karaeng nanapalaq ammari riguberenemenga kataena naero niparenta ri Balanda. Napalaqnamo ammari IMannyadari Daeng Parenreng anjari Karaeng ri Marusuq na I Malalakang Daeng Pawello nilantiq anjari Karaeng ri Marusuq. Iami anaq ri La Barania Daeng Palalo Sullewatang Timboroq. Anjona ayami I Bungadia Daeng Tauji anaqna Karaeng Marusuq Matinroe ri Samangki. Nabaineangi I Hapipa Daeng ri Sompa anaqna I Mappalewa Daeng Mattayang Karaeng Marusuq. Iaminaassamposikali siagang Karaeng Baineya. Anjari Sullewatang Marusuq anne wattuna Iami I Surulla Daeng Palalo anaqna I Parenreng Daeng Mannyadari Matinroe ri Campagae. Naiatomo Anne wattuna anjari Sullewatang Timboroq La Paduppai Daeng Palawa saribatang toana Karaeng. Anne wattuna namajaimo tau Marusuq amminawang ri Balandaya . Iami seqre niareng I Mappasosong Daeng Pabunduq Iami Anne tulu nikaeroki nipanjari Karaeng ri Balandaya mingka tantangi adaqna Marusuq siagang Gallarrang Tujua. Kaia Anne I Mappasosongdaeng Pabunduq teai anaq tiqno tena todong nawarisi kakaraengannaMarusuq. Ka anaqnai I Panodo Daeng Maroroq lebaka anjari Sullewatang Marusuq ri wattuna anne anjari Karaeng Abdullah La Tipu Daeng Mattana JariIMappasosong Daeng Pabunduq tu Galesongi. I Malalakang Daeng Pawello taena anaqna buraqne makkala asossorangi gaukang anaq nasabaq bainena amburaqne pantaraki tau. Seqre Taung namange Karaenga ri Kuri assingaraq sima. ~ Amatei Karaeng anjoreng. Nanikanamo Karaeng ri Matiroe riKuri. Mematei Karaeng Sullewatang Marusuq I Sirula Daeng Palolo nakaeroka adaka siagang tau majaiya anpajapai kakaraenganga ri Marusuq.

Catatan:
  • Translate LontaraK Marusu kedalam Bahasa Indonesia masih dalam pengerjaan.
  • Asli Dari Lontara Marusu ini dikoleksi oleh Andi Fahry Makkasau.