ZAKAT PENGERTIAN DAN FAEDAHNYA

Zakat Pengertian Dan FaedahnyaSahabat Sekalian Kali ini saya akan share sedikit mengenai beberapa hal tentang Zakat. Dari pengertiannya, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh Muslim dan deberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Secara garis besar zakat itu dibagi menjadi dua bagian besar, yakni Zakat Fitrah dan Zakat Maal atau zakat harta.
Zakat Fitrah merupakan zakat yanh dikeluarkan oleh ummat Muslim 10 hari terakhir Bulan Ramadhan, Besarnya zakat fitrah ini sudah ditentukan menurut ketentuan syariat Islam, yakni 1 gantang per-kepala atau sekitar 3,5 liter Beras. Zakat disrahkan kepada amil zakat atau pengurus zakat dalam mendistribusikan pemnerahan zakat kepada yang berhak. Dalam rukun Islam, berzakat merupakan kewajiban yang mesti dikerjakan oleh Umat Islam, selain bersyahadat, shalat, puasa pada bulan ramadhan dan berhaji bagi yang mampu.
Kedudukan zakat dalan rukun Islam ini ada pada rukun ke-tiga, Menandakan pentingnya kewajiban berzakat bagi orang Islam ini. Zakat sendiri akan menumbuhkan perekonomian dalam suatu negeri. Betapa tidak dengan mengeluarkan sebagian harta kita untuk menjalankan kewajiban berzakat ini, maka secara otomatis kita telah melakukan pemerataan dan sifat sosial kepada seluruh ummat di negeri ini. Karena Zakat melalui amil zakat akan didistribusikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
Adapun manfaat zakat bagi pemberi zakat adalah sebagai berikut:
  • Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
  • Zakat mendidik berinfak dan memberi.
  • Berakhlaq dengan Akhlaq Allah.
  • Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
  • Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
  • Zakat mengembangkan kekayaan bathin.
  • Zakat menarik rasa simpati/cinta.
  • Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta.  
Zakat memang penting sebagai salah satu cara menumbuhkan perekonomian negeri ini, dan yang terpenting Zakat itu wajib menurut syariat. makanya Mari kita selalu mengerjakan kewajiban kita sebagai Ummat Islam dengan mengeluarkan sebagian harta kita, atau membersihkan harta kita dengan cara Berzakat [am]