Perkembangan kebudayaan Manusia Purba

Ø Perkembangan Kebudayaan Manusia Purba
§  Masa berburu dan mengumpulkan makanan (Meramu) alat yang digunakan adalah kapak perimbas
§  Masa bermukim dan bercocok tanam, alat yang digunakan adalah: Beliung Persegi; Kapak Lonjong; mata panah, gerabah dan perhiasan
§  Masa Perudagian (Pertukangan)
Ø Sistem kepercayaan manusia Purba
§  Animisme dan  Dinamisme
§  Bangunan megalithik:
v Dolmen : meja batu
v Menhir : tugu batu
v Sarkofagus : peti jenasah yang terbuat dari batu yang berbentuk lesung
v Peti kubur batu
v Waruga/peti mayat yang terbuat dari batu
v Punden berundak: bangunan bertingkat
v Arca atau Patung
Ø Nilai-nilai budaya yang diwariskan masa prasejarah Indonesia:
§  Mengenal Astronomi
§  Mengatur masyarakat
§  Sistem Macapat: yakni susunan bangunan suatu pemerintahan yang ditengah-tengahnya ada alun-alun dan diempat penjuru  terdapat istana, tempat pemujaan, pasar dan penjara.
§  Kesenian Wayang
§  Seni Gamelan
§  Seni membatik
§  Seni Logam